PiÄ…tek, 19 lipiec 2024  
STRONA GLOWNA

FOTOGALERIA

ZAPROSZENIA

      Zim± Kisielów jest również ¶wietnym miejscem wypadowym do okolicznych o¶rodków narciarskich w Polsce i Czechach. Oferujemy kursy narciarskie z wykwalifikowanym instruktorem na okolicznych stokach, dostosowanych do narciarzy różnych umiejętno¶ci.

więcej

NOWOSCI
O AGROTURYSTYCE
POKOJE
ATRAKCJE REGIONU IMPREZY KONTAKT

KISIELÓW - OKNEM NA BESKIDY

Kliknij aby powiększyć...      Pierwsza wzmianka o Kisielowie pochodzi z 1415r. - w dokumentach pojawia się informacja o Ja¶ku z Kisielowa. Zapis z roku 1447 mówi o nadaniu prawa zwierzchnictwa nad Kisielowem wspomnianemu Ja¶kowi przez księcia Przemka. Dawny przysiółek Morawiny to najstarsze tereny osadnicze należ±ce do dzisiejszego Kisielowa. Nazwa wskazuje na fakt, że była to jedna z najdalej wysuniętych osad Księstwa Morawskiego.

Kliknij aby powiększyć...      Dzi¶ Kisielów liczy ponad 600 mieszkańców i ponad 150 domostw i wci±ż się rozwija. Mieszkańcy Kisielowa szanuj± historię i kulturę swojego regionu, o czym ¶wiadcz± liczne imprezy jubileuszowe organizowane przez Radę Sołeck±, Ludowy Klub Sportowy "Wiki" Kisielów, OSP, a także Koło Gospodyń Wiejskich. Prawdziwym skarbem kulturowym wsi jest skansen staroci prowadzony przez rodzinę Bojdów.

Kliknij aby powiększyć...      Kisielów jest wsi± typowo rolnicz±, jednak przyci±ga coraz więcej osadników- nierolników. Wiele gospodarstw prowadzi małe hodowle zwierz±t gospodarskich i ptactwa. We wsi nie rozwin±ł się przemysł. Funkcję ¶wietlicy wiejskiej pełni strażnica OSP. W latach 2002-2004 Kisielów brał udział w Programie Pilotażowym "Odnowa Wsi ¦l±skiej", a obecnie jest uczestnikiem ¦l±skiego Programu Odnowy Wsi organizowanego wspólnie przez Samorz±d Województwa ¦l±skiego oraz ¦l±ski Zwi±zek Gmin i Powiatów.

Kliknij aby powiększyć...      Hasło promocyjne wsi "Kisielów - Oknem na Beskidy" zwraca uwagę na fakt, że z wielu miejsc we wsi roztaczaj± się wspaniałe widoki na okoliczne wzgórza i dalej położone partie Beskidów. Takie otwarcia krajobrazowe s± wielkim walorem Kisielowa i współtworz± swoisty klimat, w którym przenikaj± się kameralno¶ć wsi i przestrzeń otaczaj±cej j± przyrody. Warto podkreslić, że jedn± z głównych cech wyróżniaj±cych Kisielów jest estetyczne utrzymanie terenów i obiektów publicznych. Wszystkie obiekty publiczne znajduj±ce się na terenie wsi s± bardzo zadbane, a tereny wokół nich zawsze wysprz±tane i uporz±dkowane. Mieszkańcy Kisielowa przywi±zuj± również duż± uwagę do wygl±du własnych posesji. Jest wiele pięknych przydomowych ogrodów, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych. Wiele z tych ogrodów zajmuje czołowe miejsca w corocznym konkursie "Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni" na najpiękniejszy przydomowy ogród Gminy Goleszów.

     Ważn± grupę mieszkańców tworz± działacze lokalnych organizacji (LKS "Wiki", OSP, KGW). Mieszkańcy bardzo chętnie bior± udział w pracach społecznych d±ż±cych do upiększenia swojej wsi. Chętnie także pomagaj± przy organizowaniu wielu imprez kulturalno-sportowych.

Do cyklicznych imprez należ±:
  - Dzień Odnowy Wsi poł±czony z festynem,
  - ¦więto Strażaka poł±czone z nabożeństwami ekumenicznymi,
  - Dzień Dziecka wraz z imprezami dla całych rodzin,
  - Otwarte Mistrzostwa Kisielowa w biegach narciarskich,
  - Dożynki,
  - Turnieje piłkarskie  © Agroturystyka-Rena.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone


created by Kisielow.pl